Menu

کاربرگ تقاضای صدور ارزشنامه المثنی

درخواست المثنی


 درخواست ارزشنامه المثنی

 


 در صورتی که ارزشنامه دائم مفقود گردیده باشد می توانید با نشر آگهی مطابق نمونه در یکی از جراید کثیرالنتشار در یک نوبت و ارائه مدارک مورد نیاز درخواست صدور ارزشنامه المثنی نمائید.

 


   کاربرگ مدارک مورد نیاز برای صدور المثنی ارزشنامه تحصیلات خارجی


 

* پاسخگویی حضوری در اداره کل امور دانش‌آموختگان خارج، صرفاً در روزهای شنبه الی سه‌شنبه هر هفته امکان‌پذیر می‌باشد. خواهشمند است از هرگونه مراجعه در روز چهارشنبه جداً خودداری فرمایید.