Menu

Uganda 2022

اوگاندا

اوگاندا

گروه ب (خوب)


  1. Makerere University

گروه ج (متوسط)

  1. ISBAT University