Menu

"انگلستان

انگلستان

 

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاههاي‌ كشور انگلستان

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در انگلستان

‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور انگلستان

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای انگلستان

 

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌تحصيلات‌ در انگلستان‌ از پنج‌ سالگي‌ آغاز مي‌شود و طي‌ يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ ابتدايي‌ كودكان‌ با محيط‌ و نحوه‌ آموزش‌ و شرايط‌ محل‌ تحصيل‌ آشنا شده‌ و وارد دوره‌ متوسطه‌ مي‌شوند كه‌ روابط‌ منظم‌تري‌ دارد. اين‌ دوره‌ با شركت‌ در امتحانات‌ مربوطه‌ و اخذ گواهينامه‌ General Certificate   Secondary Education (G.C.S.E)    پايان‌ مي‌پذيرد. كساني‌ كه‌ مايل‌ به‌ ادامه‌ تحصيل‌ در مراكز آموزش‌ عالي‌ هستند، بايد پس‌ از گرفتن‌ گواهينامه‌G.C.S.E  دوره‌ موسوم‌ به‌A-Level   را طي‌ دو سال‌ با موفقيت‌ بگذرانند.

نمرات‌ اين‌ دروس‌ به‌ درجات‌A,B,C,D,E    تقسيم‌ مي‌گردد و كساني‌ كه‌ حداقل‌ دو درس‌ A-Level آنها در سطح‌A,B,C   باشد، مي‌توانند وارد دانشگاه‌ شده‌ و براي‌ دوره‌ Bachelor  ادامه‌ تحصيل‌ دهند. افرادي‌ كه‌ نمرات‌ دروس‌ آنان‌D   وE    باشد وارد دوره‌هاي‌ پايين‌ترH.N.D    مي‌شوند يا در مراكز آموزش‌ عالي‌ با كيفيت‌ پايين‌تر تحصيل‌ مي‌كنند.

 

 ‌‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌

   ‌براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌A-Level   حداقل‌ در دو درس‌ الزامي‌ است.

دارندگان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ از بيشتر كشورها نيز براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌ بايد امتحانات‌ فوق‌ را بگذرانند. البته‌ طي‌ ساليان‌ گذشته‌ در مواردي‌ دانش‌آموزان‌ سال‌هاي‌ آخر كالج‌ها و دبيرستان‌هاي‌ جامع‌ از طريق‌ تكميل‌ برگ‌ مخصوص‌ و جايابي‌ مركز گزينش‌ دانشگاهي‌ (UCCA) مجوز ورود به‌ دانشگاه‌ها را يافتند.

بدين‌ صورت‌ كه‌UCCA   مكاتبات‌ لازم‌ را با دانشگاه‌هاي‌ انتخابي‌ انجام‌ داده‌ و پس‌ از مدتي‌ متقاضيان‌ واجد شرايط‌ را به‌ دانشگاه‌ معرفي‌ مي‌كند و دانشگاه‌ نظرات‌ خود را در مورد عدم‌ پذيرش، پذيرش‌ بدون‌ قيد و شرط‌ و يا پذيرش‌ با شرط‌ نمره‌ در دروس‌ مخصوص‌ و مصاحبه‌ اعلام‌ مي‌كند.

در صورتي‌ كه‌ نمرات‌ دانشجو از حد نصاب‌ لازم‌ كمتر باشد، دانشگاه‌ در ضمن‌ مصاحبه‌ با دانشجو مشكل‌ را رفع‌ يا او را به‌ دانشگاه‌ها يا كالج‌هاي‌ ديگر معرفي‌ مي‌كند. داوطلبان‌ بالاي‌ 23 سال‌ در صورت‌ داشتن‌ سابقه‌ كاري‌ مرتبط‌ با رشته‌ مي‌توانند بدون‌ پشت‌ سر نهادن‌ دوره‌هاي‌ A-Level به‌ عنوان‌Mature Student   وارد دانشگاه‌ شوند.

 

 ‌دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

1. دوره‌هاي‌ هنري‌ و حرفه‌اي‌ منتهي‌ به مدرک HNC,HND, College Diploma  یا  Higher  Diploma   از دوره‌هايي‌ هستند كه‌ پس‌ از دو يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ دليل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر ياA-Level   با نمره‌ تقريبي‌E و(D    طي‌ مي‌شود.

2. :Bachelor با سه‌ سال‌ تحصيل‌ يا چهار سال‌ تحصيل‌ با كار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبين‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره‌A-Level   مي‌توانند در برخي‌ از دانشگاه‌ها دوره‌Bachelor   را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ يك‌ سال‌ ابتدايي‌ (Foundation Year) آغاز كنند كه‌ در مجموع‌ اين‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصيلي‌ است. مدرك‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌Honours   وOrdinary     تقسيم‌ مي‌شود و مدرك‌Honours   خود به‌ چهار نوع‌Second 1 (and 2), First   و Third  تقسيم‌ مي‌شود.

بديهي‌ است‌ كه‌ مدرك‌ Honours - First  بالاترين، وOrdinary   پايين‌ترين‌ سطح‌ را دارد. دوره‌هاي‌Bachelor    چهار سال‌ تحصيلي‌ وSandwich Course ، علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصيل، كار نظارت‌ شده‌ در كارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد كه‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ يا يك‌ سال‌ كارورزي‌ بين‌ سال‌هاي‌ تحصيل‌ است. اين‌ دوره‌ جنبه‌ عملي‌ يا كاربردي‌ و حرفه‌اي‌ دارد و امكان‌ اشتغال‌ بيشتري‌ را فراهم‌ مي‌آورد.

3. : Post Gradute Diploma (PGD كه‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌HD,HNC,HND   در دانشگاه‌هاي‌ كشور انگلستان‌ ميسر است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند اولين‌ مرحله‌ از سير تحصيلي‌ دوره‌ Master نيز باشد.

4. Master: برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها، دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود.

اين‌ دوره‌ به‌ دو صورت‌ ارايه‌ مي‌گردد: الف‌ - درس‌ و پژوهش‌(By Course)   ب‌ - با پژوهش‌ .(By  Research)  در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از شش‌ ماه‌ حضور در كلاس‌ و موفقيت‌ در امتحانات، پژوهش‌ كوتاه‌ مدتي‌ را انتخاب‌ مي‌كند كه‌ پس‌ از دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن، به‌ دريافت‌ مدرك‌Master   نايل‌ مي‌شود. اخيراً‌ نظام‌Modular   نيز معرفي‌ شده‌ است. در اين‌ نظام‌ (Modular) دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ كلاس‌هاي‌ درسي‌ را  دارد و با انتخاب‌ حدود 5-6 Modul كه‌ هر كدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصيل‌ آغاز مي‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشي‌ مد نظر قرار مي‌گيرد. اين‌ دوره‌ معمولاً‌ يك‌ سال‌ طول‌ مي‌كشد و شروع‌ آن‌ از اكتبر هر سال‌ است.

در حالت‌By Research   كلاس‌ درسي‌ در كار نيست‌ و تنها كار پژوهشي‌ ارايه‌ مي‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. اين‌ دوره‌ مي‌تواند همچون‌ دوره‌ دكترا در اكتبر، ژانويه‌ و آوريل‌ آغاز شود.

5. Master of Engineering (MEng): شامل 4 يا 5 سال تحصيل پس از دوره متوسطه مي باشد. اين دوره با تاكيد بر كار گروهي به منظور ارتقاي توانمندي هاي صنعتي داتشجويان ارائه مي گردد. در اين دوره دانشجو بايد در سال هاي اول و دوم تحصيل معدل مناسب كسب نمايد تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غير اين صورت دوره را 3 ساله به پايان برده و مدرك BEng دريافت مي نمايد.

تفاوت اصلي دوره هاي 4 و 5 ساله به شرح زير مي باشد:

1-5 تعداد واحدهاي گذرانده شده: به اين صورت كه در دوره 5 ساله بيشتر و عميق تر گذرانده مي شود.

2-5 نوع پروژه انجام شده: در دوره 4 ساله پايان نامه ارائه نمي شود و فقط يك Disertation كه مشابه گزارش كار آزمايشگاهي است توسط دانشجو ارائه مي شود ولي در دوره 5 ساله دانشجويان حدود يك سال در صنعت بر روي يك پروژه به عنوان پروزه فارغ التحصيلي كار مي كنند كه در نهايت منجر به ارائه يك پايان نامه مي گردد.

6. M.Phil : اين‌ دوره‌ اولين‌ مرحله‌ دوره‌ دكترا(Ph.D)   است، اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نيز بعد از دوره‌هاي‌Bachelor  ياMaster    در بعضي‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارايه‌ مي‌شود.

7. Ph.D:  این دوره‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در اين‌ پژوهش‌ بايد مجهولي‌ كشف، يا موضوع‌ جديدي‌ در يكي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ ارايه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ اين‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضي‌ موارد براي‌ بالا بردن‌ توان‌ نظري‌ دانشجو چند درس‌ يا سمينار نيز ارايه‌ مي‌شود.

در نظام‌ تحصيلي‌ انگلستان‌ اخذ مدرك‌Ph.D.   مستقيماً‌ پس‌ از دوره‌Bachelor   نيز ممكن‌ است، كه‌ در اين‌ صورت‌ بايستي‌ وضعيت‌ علمي‌ كاملاً‌ مطلوبي‌ داشته‌ باشد.

تبصره1: مدرک دوره ph.D (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره2: کسانی که دارای مدرک کارشناسی (با درجه First Class Honours ممتاز) می باشند، در صورتی که به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد وارد دوره دکتری (چنانچه شروع به تحصيل بعد از سپتامبر 2010 باشد) شوند مدرک دکتری آنان به شرط بررسی کيفی، شامل ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، درخواست مقاله و يا بررسی نتايج علمی و قابليت های حرفه ای) و رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است.

 

  ‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي

1. مدارك‌BTEC Higher, HD, HNC, HND   و كليه‌ مدارك‌ با 2 يا 3 سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor  نمي‌شود بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌‌تبصره: مدرك‌Diploma in Art & Design    و ديگر ديپلم‌هاي‌ هنري‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودي‌(داشتن‌ 4 درس‌GCSE  يا Foundation Course   يك ساله ( و طول‌ مدت‌ تحصيل‌ سه‌ ساله، "كارداني" در رشته‌ مربوط‌ ارزشيابي‌ مي‌شود.

 2. مدارك‌ ذكر شده‌ در بند يك‌ به‌ همراه Diploma  یک سال‌ تحصيل‌ يا Post Gradute Diploma (PGD)  در مجموع، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

3. مدرک PGD بعد از كارشناسي‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر مي‌شود.

4. مدارك MEng 4 ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهي ايران و يا معادل آن "كارشناسي" ارزشيابي مي شود.

5. مدارك MEng 5 ساله تمام وقت با ارائه ديپلم 12 ساله دبيرستان يا مدارك پيش دانشگاهي ايران و يا معادل آن "كارشناسي ارشد" ارزشيابي مي شود.

6. مدارک Master (By Course) با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

7. مدرک Master (By Research) با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

8. مدارک M.Phil در صورت انجام يک سال تحصيل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و يا دو سال تحصيل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پايان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی می باشد.

تبصره: دوره M.Phil نبايد به صورت همزمان با دوره های ديگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور  بايد صرفاًٌ برای همين دوره و مستقل از ساير دوره ها باشد.

9. مدرك‌Architecture Diploma   با دو سال‌ تحصيل‌ بعد ازB.Aيا معادل‌ آن‌ در معماري، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

10. مدارك‌Ph.D.   با شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره1: در صورتي‌ كه‌ مدارك‌ دكترا بدون‌ تحصيل‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد(Master)   و پس‌ از دريافت‌ مدرك‌ كارشناسي‌(Bachelor)   اخذ شده‌ باشد، در ذيل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ "اين‌ تحصيلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ كارشناسي‌ انجام‌ شده‌ است قيد مي‌شود.

تبصره2: مدارک تحصيلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) قابل بررسی و ارزشيابی نيست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره3: کسانی که دارای مدرک کارشناسی با درجه First Class Honours   (ممتاز) می باشند، در صورتی که به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد وارد دوره دکتری (چنانچه شروع به تحصيل بعد از سپتامبر 2010 باشد) شوند مدرک دکتری آنان به شرط بررسی کيفی، شامل ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، درخواست مقاله و يا بررسی نتايج علمی و قابليت های حرفه ای) و رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره4: مدارك‌ حرفه‌اي‌ كه‌ بدون‌ تحصيل‌ دانشگاهي‌(آكادميك) اخذ شده‌ باشد در هيچ‌ كدام‌ از رشته‌ها ارزشيابي‌ نمي‌شود.

11.  مدارك‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان‌(Open University)    فقط‌ در دوره‌ (Bachelor)  كارشناسي‌ (رشته‌هاي‌ غير فني)  با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ و ارايه‌ گواهي‌ شركت‌ در جلسات‌ حضوري‌ ساليانه، همتراز دانشگاه‌ پيام‌ نور قابل‌ ارزشيابي‌ است‌ و در ارزشنامه‌ عبارت (نيمه‌ حضوري)  ذكر مي‌شود.

‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ در انگلستان

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ يك‌ (ممتاز)

 

1- University of Oxford

2- University of Cambridge

3- University of London

4- London School of Economics and Political Science

5- Imperial College of Science

6- University College London

7- University of Bath

8- University of Warwick

9- Lancaster University

10- University of York

11- University of Essex

12- University of Sussex

13- University of Edinburgh

14- University of Bristol

15- Cardiff University of Wales (University of Wales College of Medicine و University of Wales, Cardiff تلفيق دو دانشگاه )

16- University of St Andrews

17- Cranfield University

18- University of Durham

19- University of Sheffield

20- University of Southampton

21- Royal Holloway, University of London

22- Kings College London

23- University of Manchester

24- University of Birmingham

25- University of Leeds

26- Goldsmiths College

27- Royal Veterinary College

28- University of East Anglia

29- University of Surrey

30- University of Nottingham

31- Loughborough University

32- Birkbeck College

33- University of Reading

34- University of Glasgow

35- Heriot - Watt University

36- Aston University

37- University of Liverpool

38- University of Salford

39- Newcastle University

40- University of Stirling

41- University of Leicester

42- Queen Mary University of London

43- University of Dundee

44- University of Strathclyde

45- University of Exeter

46- University of Wales, Swansea

47- The Queens University of Belfast

48- University of Bradford

49- Bangor University

50- University of Kent

51- Keele University

52- Brunel University

53- University of Aberdeen

54- University of Ulster

55- University of Hull

56- University of Wales, Aberystwyth

57- City University

58- School of Oriental and African Studies, University of london

 

‌ب) دانشگاه‌ و مراكز آموزش‌ عالي‌ انگلستان، گروه‌ دو (خوب)

مدارك‌ اخذ شده‌Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  ) از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو نيز ارزشيابي‌ مي‌شوند، اما توصيه‌ مي‌شود در دوره‌ دكترا(Ph.D.)     تنها در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز)  ادامه‌ تحصيل‌ داده‌ شود.

 

1- Sheffield Hallam University

2- University of Wales, Lampeter

3- University of Westminster

4- Nottingham Trent University

5- University of Greenwich

6- University of Hertfordshire

7- South Bank University

8- University of Portsmouth

9- University of Plymouth

10- Napier University

11- University of Brighton

12- Oxford Brookes University

13- University of the West of England, Bristol

14- Manchester Metropolitan University

15- University of Sunderland

16- Robert Gordon University

17- Liverpool John Moores University

18- University of Glamorgan

19- University of East London

20- London Metropolitan University (London Guildhall  و  North London  از ادغام دو دانشگاه )

21- Thames Valley University

22- Middlesex University

23- University of Northumbria at Newcastle

24- De Montfort University

25- Glasgow Caledonian University

26- University of Lincolnshire and Humberside

27- Leeds Metropolitan University

28- University of Central Lancashire

29- University of Huddersfield

30- Kingston University

31- Coventry University

32- Staffordshire University

33- University of Derby

34- University of the West of Scotland

35- Anglia Ruskin University

36- University of Bolton

37- Bournemouth University

38- University of Abertay Dundee

39- Birmingham CityUniversity

40- University of Wolverhampton

41- University of Teesside

42- University of Bedfordshire

43- University of Wales Institute, Cardiff

44- University of Lincoln

45- University of the Arts London

‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور انگلستان

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1-  American University of London

2-  Bedford University

3-  Canterbury University

4-  College of Humanities

5-  Commonwealth Open University

6-  Ecole Superieure de Gestion Paris (شعبه مستقر در انگلستان)

7-  Guitar and Bass School

8-  International Colleges of Islamic Science

9-  ICTEC

10- London Institute of Technology

11- London School of Business and Finance

 (این موسسه مدرک صادر نمی کند، بلکه مدرک از دانشگاه¬های انگلستان صادر می شود)12- NCC 

13- St. Clements University

14- The London Institute

15- University of Cambridge International Examinations

16- Vortex University

17- Oxford Center for Islamic Studies

تمامی کالج های انگلستان در سطح تحصیلات متوسطه هستند

19- LOndon Callege of Applied Science England

 

 جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ انگلستان‌

 

 

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

HND, HNC, Higher Diploma

Diploma in Art & Design

2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

مدارك فوق +PGD

Bachelor

مجموع تحصيلات 3 يا4 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارشناسي

Master (By Course)

(By research)

M.Phil

Arcitecture Diploma

داشتن كارشناسي

كارشناسي ارشد

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

3 سال تحصيل

دكترا

PGD

بعد از كارشناسي

صحت صدور