Menu

"مالزي

مالزی

نظام‌ آموزشي‌ و چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه هاي‌ كشور مالزی

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور مالزی

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نامعتبر در كشور مالزی

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های مالزی

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

 ‌‌در كشور مالزي‌ آموزش‌ كودكان‌ از 4 تا 5 سالگي‌ با دوران‌ آمادگي‌ آغاز مي‌شود. تحصيلات‌ ابتدايي‌ از 6 سالگي‌ به‌ مدت‌ 6 يا 7 سال‌ است‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ خواندن، نوشتن، رياضيات‌ پايه‌ و علوم‌ اهميت‌ ويژه‌اي‌ دارند. دانش‌آموزان‌ در دو امتحان‌ در سال‌هاي‌ سوم‌ و ششم‌ شركت‌ مي‌كنند. تحصيلات‌ دبيرستان‌ نيز به‌ دو دوره‌ 3 ساله‌ تقسيم‌ مي‌شود.

دانش‌آموزان‌ در سه‌ سال‌ اول‌ دبيرستان‌، دروس‌ علوم‌ پايه، علوم‌ انساني، هنر و آموزش‌هاي‌ صنعتي‌ را مي‌گذرانند و در پايان‌ آن‌ در امتحانات‌(PMR)  شركت‌ مي‌كنند. دوره‌ دوم‌ نيز سه‌ سال‌ است‌ كه‌ براي‌ 2 سال‌ دانش‌آموزان‌ دروس‌ مشخصي‌ را انتخاب‌ مي‌كنند و در امتحانات‌ Malaysia Certificate of Education (SPM) شركت‌ مي‌نمايند. براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ دانش‌آموزان‌ بايد دوره‌ يكساله‌ ديگري‌ را بگذرانند و با موفقيت‌ در امتحانات‌ آخر سال‌ مدرك‌Malaysia Higher School Certificate (STPM)  را بگيرند كه‌ همان‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ در مالزي‌ است. اين‌ مدرك‌ مشابه‌ مدارك‌ A Level  در نظام‌ آموزشي‌ انگلستان‌ است.

دارندگان‌ مدرك‌SPM  مي‌توانند در كالج‌ها و پلي‌ تكنيك‌ها، و دارندگان‌ مدرك‌STPM، مي‌توانند در دانشگاه‌ها ادامه‌ تحصيل‌ دهند.

 

 

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

همان‌ طور كه‌ اشاره‌ شد براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌ گذراندن‌ موفقيت‌آميز امتحانات‌ (STPM) حداقل‌ دو درس‌ با معدل‌ خوب‌ الزامي‌ است. هچنين‌ ديپلم‌ دبيرستان‌ از كشورهاي‌ ديگر يا حداقل‌ نمره‌ قبولي‌ در دو درس‌ از امتحانات‌ A - Level   نظام‌ آموزشي‌ انگلستان‌ براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها مورد قبول‌ است.

واحد مركزي‌ Central Unit  وزارت‌ آموزش‌ Ministry of Education  بر اساس‌ معدل‌ امتحانات‌STPM ، سوابق‌ كليه‌ متقاضيان‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها را بررسي‌ مي‌كند و درباره‌ قبولي، رشته‌ تحصيلي‌ ‌دوره‌هاي‌ تحصيلي و دانشگاه‌ تصميم‌ مي‌گيرد.

‌1. دوره‌هايي‌ كه‌ منتهي‌ به‌ مداركDiploma مي‌شود سه‌ سال‌ تحصيل‌ و براي Certificate   دو سال‌ تحصيل‌ در كالج‌ها و پلي‌ تكنيك‌هاست. دوره‌هاي‌ سه‌ ساله طي‌ شده‌ در دانشگاه‌ها نيز كه‌ به‌ مدرك‌Diploma  منتهي‌ مي‌شود، معمولاً‌ با 90 تا 100 واحد(Credit)  گذرانده‌ مي‌شود.

افرادي‌ كه‌ مدرك‌Diploma   يا Certificate  از كالج‌ها يا پلي‌تكنيك‌ها داشته‌ باشند مي‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند.

.2Bachelor :که شامل‌ سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ است. اين‌ مدرك‌ معمولاً‌ با گذراندن‌ 150 تا 180 واحد اخذ مي‌شود. لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ تعداد واحدها در دانشگاه‌هاي‌ گوناگون‌ يكسان‌ نيست. مدرك‌ دوره‌ Bachelor  به‌ دو نوع‌Honors    وOrdinary    تقسيم‌ مي‌شود و مدركHonors  خود به‌ چهار نوع ‌ second  (1 and 2), First وThird   تقسيم‌ مي‌شود.

.3 اخذ مدرک Post Graduate Diploma (PGD)   نیز  بعد از گذراندن‌ دوره‌هاي‌Diploma   به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ ميسر است‌ و در صورت‌ داشتنCertificate   اين‌ دوره‌ 2 ساله‌ خواهد بود.

‌.4Master  :برای ورود به‌ اين‌ دوره، امتحاني‌ صورت‌ نمي‌گيرد، بلكه‌ داشتن‌ مدرك Bachelor  با معدل‌ حداقل‌ Honors Second1  و معرف‌هاي‌ علمي‌ الزامي‌ است.

‌اين‌ دوره‌ به‌ سه صورت‌ ارايه‌ مي‌شود:

الف‌ - درس‌ پژوهش (‌Taught Course ) : این دوره شامل گذراندن 30 تا 33 واحد در دوره کارشناسی ارشد بوده و دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی موظف به ارائه یک پژوهش علمی در حد 3 تا 6 واحد بدون دفاع از آن به استاد راهنمای خود بوده و پس از انجام، موفق به دریافت مدرک Master می شود.

ب‌ - درس و  پژوهش (‌Taught Course and Research) :دانشجو پس از گذراندن  36 واحد که 18 تا 24 واحد آن پژوهش است موفق به دریافت مدرک Master می شود.

ج- پژوهش‌ (By Research)  :در این حالت‌ کلاسی وجود نداشته و تنها ارائه پایان نامه پژوهشی لازم است که تمامی 36 واحد مربوط به همین پایان نامه پژوهشی است. (چنانچه شروع به تحصيل پس از اول ژانويه 2011 باشد قابل بررسی و ارزشيابی نيست).در حالت‌ ب "درس و پژوهش" ،دانشجو بايد از رساله‌ تحقيقي‌ خود دفاع‌ كند و در صورت‌ موفقيت، موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرك‌ مي‌شود(.

 .5Ph.D  :براي‌ ورود به‌ اين‌ دوره‌ معدل‌ بسيار بالاي‌ دوره‌ Master   الزامي‌ است. اين‌ دوره‌ نيز به‌ دو صورتي‌ كه‌ در مقطع‌ Master  آورده‌ شد برگزار مي‌شود. دانشجو بايد حدود 90 واحد بگذراند. در حالت Taught Course and Research   60 واحد متعلق‌ به‌ دروس‌ است‌ و 30 واحد به‌ پژوهش‌ و در حالت‌By Research   همه‌ 90 واحد در قالب‌ پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ است.

ضمناً‌ در بعضي‌ از دانشگاه‌هاي‌مالزي‌ دانشجوي‌بسيار ممتاز و با معدلFirst Class Honors  مي‌تواند بعد از دوره‌Bachelor   در دوره‌ Ph.Dتحصيل‌ كند. در اين‌ دوره‌ نيز دفاع‌ موفقيت‌آميز از پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ شرط‌ اعطاي‌ مدرك‌ است.

 

نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

‌‌.1كليه‌ مدارك‌ Diploma  وCertificate   2یا 3 سال‌ تحصيل‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌ Bachelor  نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستان يا پيش دانشگاهی، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.2مدارک Diploma به همراه‌Post Graduate Diploma (PGD)    در مجموع‌ "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌تبصره: در صورت‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor ، براي‌ مدرك‌ PGD  فقط‌ صحت‌ صدور تأييد مي‌شود.

‌‌. 3 مدارك‌Bachelor  از دانشگاه‌هاي‌ معتبر بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ يا پيش‌ دانشگاهي، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.4 مدارک Master صرفا" از دانشگاه‌هاي‌ معتبر با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود. .(چنانچه شروع به تحصيل در دوره های پژوهشی (By Research) پس از اول ژانويه 2011 باشد قابل بررسی و ارزشيابی نيست.

‌. 5 مدارك‌Ph.D.  صرفاً‌ از دانشگاه‌هاي‌ معتبر با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود.

دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ مالزي (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از اول ژانويه 2011 باشد)

شايان ذکراست اعتبار دانشگاه های مالزی برای دانشجويانی که شروع به تحصيل آنها قبل از تاريخ اول ژانويه 2011 بوده است بر اساس اعلام اعتبار دانشگاه در زمان شروع به تحصيل آنها  محاسبه می گردد.

مدارک صادره مقطع کارشناسی ارشد پژوهشی (Master by Research) قابل بررسی و ارزشیابی نمی باشد. .

1. Universiti Malaya (University of Malaya)        در کليه مقاطع

2. Universiti Kebangsaan Malaysia (National University of Malaysia)    در کليه مقاطع

                                       در کليه مقاطع   3. Universiti Sains Malaysia (University of Science Malaysia)

4. Universiti Teknologi Malaysia (University of Technology Malaysia)

         صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری    7.Universiti Putra Malaysia (University of Putra Malaysia)

                                                         صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فقط در شعبه کولالامپور)  6. Universiti Teknologi Mara (University of Technology Mara)

7. Universiti Malaysia Sarawak (University of Malaysia Sarawak)

صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های (Engineering, Resource science  and Technology, Economic and Business)

       صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری      8. Universiti Malaysia Sabah (University of Malaysia Sabah)

9. Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)  صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

10. Universiti Islam Antarabangsa (International Islamic University of Malaysia)  صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

         صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری     (شعبه دانشگاه ناتينگهام انگلستان در مالزی)      11. Nottingham

12. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)  مقطع کارشناسی ارشد در کليه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های Education و زبان انگليسی

13. Universiti Tenaga Nasional (UTN)  مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً در رشته های مهندسی (برای افرادی که تاريخ شروع به تحصيل آنان از 1/1/2012 به بعد باشد) صرفاً در رشته های مهندسی برق، الکترونيک و مکانيک

14. Universiti PETRONAS (Universiti Teknologi Petronas)  مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کليه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شيمی، نفت و مکانيک

15. Asia Pacific University - College of Technology & Innovation (U.C.T.I)  صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نرم افزار

16. Management & Science University (MSU)  چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از اول ژانویه 2012 باشد مدارک این دانشگاه غیر قابل ارزشیابی می باشد صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مديريت

17. Universiti Tun Abdul Razak  صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مديريت و آموزش (Education)

 

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور مالزی

کليه مدارک صادره از دانشگاه های ذيل غير قابل بررسی و ارزشيابی است.

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

  1. Limkokwing University College   چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 1/2 /2007 باشد نامعتبر بوده و مدارک صادره از اين دانشگاه ارزشيابی نمی شود.

 

 

 

 

‌‌جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ مالزي‌

 

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

Certificate

2 يا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي

كارداني

Diploma+P.G.D

از دانشگاه‌هاي معتبر با چهار سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي، در مجموع

كارشناسي

Bachelor

از دانشگاه‌هاي معتبر با داشتن ديپلم دبيرستان يا پيش دانشگاهي

كارشناسي

Master

از دانشگاه‌هاي معتبر

كارشناسي ارشد

(Ph.D.)

از دانشگاه‌هاي معتبر

دكترا