Menu

کتاب نظام ارزشیابی

کتاب نظام ارزشیابیارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور

با توجه به تغییراتی که در طول سال های مختلف در ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور صورت پذیرفته است، از دانش آموختگان محترمی که قصد ارزشیابی مدارک خود را دارند تقاضا می شود پس از مطالعه ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک، متناسب با زمان شروع تحصیل خود و کشوری که در آن تحصیل نموده اند، نسبت به تکمیل کاربرگه های زیر اقدام فرمایند .کاربرگه های اداره دانش آموختگان خارج

۱- تقاضانامه

۲- کاربرگه مشخصات فردی و تحصیلی

۳- کاربرگه اطلاعات پایان نامه های دانش آموختگان خارج از کشور

۴- کاربرگه مدارک مورد نیاز برای صدور المثنی ارزشنامه تحصیلات خارجی* توجه :

۱- علاوه بر رعايت ضوابط ارزشيابی خاص هر کشور، رعايت کليه ضوابط و مقررات عمومی نيز الزامی است .

۲- بررسی و ارزشيابی مدارک مربوط به رشته های پزشکی و پيراپزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.ضوابط و مقررات

۱- ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که شروع دوره تحصیلی ایشان بعد از اول سپتامبر 2013 می باشد.

۲- سطح بندی دانشگاه های خارجی در این دوره.

۳- ضوابط خاص ارزشیابی برای دانشگاه های هر کشور.

۴- ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که شروع دوره تحصیلی ایشان بعد از اول ژانویه 2009 وقبل از اول سپتامبر 2013 می باشد.

۵- ضوابط خاص ارزشیابی برای دانشگاه‌های هرکشور وسطح بندی دانشگاه‌های خارجی در این دوره.

۶- ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانش آموختگانی که شروع دوره تحصلی ایشان قبل از اول ژانویه 2009 می باشد.

۷- ضوابط خاص ارزشیابی برای دانشگاه‌های هرکشور وسطح بندی دانشگاه‌های خارجی در این دوره.