Menu

Bulgaria 2020

بلغارستان

بلغارستان

گروه ب (خوب)

      

 1. Sofia University St. Kliment Ohridski  

                     

گروه ج (متوسط)

 1. American University in Bulgaria
 2. Paisii Hilendarski University - Plovdiv
 3. ST. Cyril & St. Methodius University of Veliko Tarnovo
 4. St. Ivan Rilski University of Mining & Geology
 5. Technical University of Gabrovo 
 6. Technical University of Sofia 
 7. Trakia University 
 8. University of Architecture, Civil Engineering & Geodesy 
 9. University of Chemical Technology & Metallurgy – Sofia
 10. University of National & World Economy