Menu

Iraq 2020

عراق

عراق

گروه ب (خوب)

  1. University of Babylon (جامعة بابل)
  2. University of Baghdad (جامعة بغداد)
  3. University of Technology


گروه ج (متوسط)

  1. Kufa University / University of Kufa
  2. Mustansiriyah University
  3. University of Basrah
  4. University of Mosul