Menu

کاربرگ‌های تقاضای تجدید نظر

درخواست تجدید نظر

 

 درخواست تجدید نظر

 

پس از دریافت گواهی، چنانچه متقاضی با عنوان رشته ذکر شده در گواهی موقت موافقت نداشته باشد، می‏تواند صرفاً دو بار به شرح ذیل تقاضای تجدید ‏نظر نماید.


 تقاضای تجدید نظر ـ بار اول

 تقاضای تجدید نظر ـ بار دوم


 

 

پاسخگویی حضوری در اداره کل امور دانش‌آموختگان خارج، صرفاً در روزهای شنبه الی سه‌شنبه هر هفته امکان‌پذیر می‌باشدخواهشمند است از هرگونه مراجعه در روز چهارشنبه جداً خودداری فرمایید.