Menu

استونی 2013

استونی

استوني

گروه ب (خوب)

  1. University of Tartu
  2. Tallinn University of Technology

 گروه ج (متوسط)

  1. Estonian Academy of Music  (صرفاً در رشته موسیقی)