Menu

فرانسه 2013

فرانسه

فرانسه

گروه الف (ممتاز)

 1. Agro Paris Tech
 2. Ecole National  des Ponts et chausses (ENPC - Mame - La –Vallee(
 3. Ecole National Superieur d' Arcitecture de Strasbourg (Unite Pedagogique d' Architecture de Strasbourg
 4. Ecole National Superieure d' Electrotechnique, d' Informatique, d' Hydrolique et des Telecommuncations de Toulouse (ENSEEIHT)
 5. Ecole National Superieure d' Ingenieurs Sud Alsaca
 6. Ecole National Superieure de I' Aeronautique et de I'Espace (ENSAE-SUPAERO)
 7. Ecole National Superieure des Mines de Paris
 8. Ecole National Superieure des Telecommunications de Bretagne
 9. Ecole National Superieure d'Ingenieurs de Limoges (ENSIL)
 10. Ecole National Superiure des Techniques Industrielles et des Mines de Nantes
 11. Ecole Centrale Paris
 12. Ecole Natioale Superiore d'Architecture de Grenoble
 13. Ecole Nationale
 14. Ecole Nationale Superieure d' Architecture de Normandie (ENSAN)
 15. École Centrale Supérieure de Lyon
 16. Ecole Centrale Superieure, Paris
 17. Ecole Polytechnique
 18. Ecole Polytechnique (EP-Palaiseau)
 19. Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille
 20. Ecole Superieure d' Electicite (Supelec)
 21. INSA – Rennes
 22. INSA – Rouen
 23. INSA – Strasbourg
 24. INSA – Toulouse
 25. INSA-LYON
 26. Institut National des Telecommunications (INT)
 27. Institut National Polytechnique de Gronoble
 28. Institut National polytechnique de Lorraine
 29. Institut National Polytechnique de Toulouse
 30. Museum National d' Histoire Naturelle
 31. Pierre and Marie  Curie University
 32. Université de Bordeaux (I,II,III,IV)
 33. Université de Franch-Comte, Besancon
 34. Université de Gronoble (I,II,III)
 35. Université de la Rechelle
 36. Université de lille (I,II,III)
 37. Université de Lyon (I,II,III)
 38. Université de Metz
 39. Université de Montpelier (I,II,III)
 40. Université de Nancy (I,II)
 41. Université de Nice Sophia Antipolis
 42. Université de Poitiers
 43. Université de provence (aix-marseille I,II,III)
 44. Université de Rennes (I,II)
 45. Université de Rouen-Haute Normadie
 46. Université de Toulouse (I,II,III)
 47. Université Denis Diderot (paris VII)
 48. Université Jean monnet Saint-Etienne
 49. Université Paris (I,II,III,IV,V,VI, VII)
 50. Université Paris (IX,X,XI)
 51. Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
 52. Université Strasbourg (I,II,III)
 53. Université de Bourgogne, Dijon
 54. Université de Clermont-Ferrand (I,II)
 55. University of Paris Sud
 56. Universté de Nantes
 57. Universite de Lorraine
 58. Ecole Normale Superieur de Lyon

گروه ب (خوب)

 1. Ecole d' Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
 2. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
 3. Ecole d'ingénirurs en Génie des SystémesIndustriels
 4. Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie
 5. Ecole Spéciale d’ Architecture
 6. Institiut Supérieure de Mécanique de Paris
 7. Institut national de la recherché agronomique
 8. Institut Supérieure de Mécanique de Paris
 9. Université d' Avignon et des Pays de Vauculse
 10. Université d' Evry- Val-d'Essonne
 11. Université d´ Orléan
 12. Université de Angers
 13. Université de Bretagne Occidentale
 14. Université de Caen
 15. Université de Cergy- Pontoise (University of Cergy- Pontoise)
 16. Université de Corse Pascal Paoli
 17. Université de Haute - Alsace Mulhouse
 18. Université de Havre
 19. Université de Limoges
 20. Université de Maine - Le Mans
 21. Université de Pau
 22. Université de Perpignan
 23. Université de Picardie Jules – Verne
 24. Université de Poitiers
 25. Université de Reims Champagne – Ardenne
 26. Université de Savoie
 27. Université de Technologie de Compiégne (UTC)
 28. Université de Technologie de Troyes
 29. Université de Toulon et du Var
 30. Université de Valenciennes et du Hainut – Cambresis
 31. Université de Versailles Saint - Quentin - en – Yvelines
 32. Université Francois Rabelais de Tours
 33. Universite Paris- Est
 34. Université Vincennes- Saint- Denis (Paris VIII)

گروه ج (متوسط)

 1. Audencia Nantes Ecole de Management  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 2. CERAM Sophia Antipolis  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي مديريت، تجارت، بازرگاني، اداري و مالي
 3. Clermont Graduate school of Management  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 4. Conservatoire Nationale des Arts etMetiers
 5. Ecole de Management de Lyon  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 6. Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC)  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته تجارت
 7. Ecole Pratique des Hautes Etudes
 8. Ecole Supérieure de Commerce de Reims  صرفاً تا کارشناسي ارشد و در رشته مديريت
 9. Ecole d'Architedcture de Paris-Val-de-Sein  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 10. Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC)  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي  بازرگاني و اقتصاد
 11. Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته علوم اقتصادي
 12. Ecole Supérieur de Commerce de Rouen  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 13. Ecole Supérieur de commerce de Toulouse  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 14. EcoleSupérieurd'ingénieurs des travaux de la construction de Caen  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 15. EcoleSuperieure d’ Architecture
 16. Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO)  پس از بررسي کيفي (اخذ آزمون، بررسي کيفي رساله، درخواست مقاله)
 17. Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 18. Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
 19. Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génieélectriaue  صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
 20. Ecole Supérieure d’Optique (ESO)   تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي مهندسي برق، مخابرات، فيزيک و اپتيک
 21. Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA)  صرفاً تا کارشناسي ارشد و در رشته هاي بازرگاني و مديريت
 22. ESSEC Business School          MastéréSpécialisé کلیه مدارک قابل قبول است،بغیراز مدارک رشته تجارت
 23. Eurecom Sophia Antipolis. صرفاً در صورتي که دوره ها به صورت مشترک با مدرسه عالي مخابرات پاريس و پلي تکنيک فدرال لوزان سوئيس برگزار شود قابل ارزشيابي است
 24. Euromed Marseille (Ecole de Manadement)  صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
 25. Grenoble école de Manaement.  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و صرفاً مدرک منتهي به ديپلم ملي فرانسه مورد تائيد است. مدارک دوره هاي منتهي به ديپلم داخلي اين مدرسه ارزشيابي نمي شود
 26. INSEAD (Institut Européend' Administration des Affaires)
 27. Institut de Physique du Globe de Paris
 28. Institut de Préparation à l'Administrationet à la gestion (IPAG)  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 29. Institut Supérieure d' Argriculture   صرفاً تا مقطع كارشناسي ارشد
 30. Institut Supérieure d’Agriculture (ISA)   صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 31. Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP)   صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي کامپيوتر، الکترونيک و مخابرات
 32. Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)  تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي مهندسي مواد و مکانيک
 33. Paris Graduate School of Management  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته مديريت
 34. Rennes International Business School  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد و در رشته هاي تجارت و بازرگاني
 35. Skema Business School  صرفاً تا مقطع کارشناسي ارشد
 36. Université de Technologie de Belfort-Montbéliard
 37. Ecole de Designe Nantes Atlantique
 38. Universite d'artois
 39. Ecole de Designe Nantes Atlantique

گروه د (ضعیف)

 1. Ecole de Management Léonard de Vinci
 2. Ecole Internationale de creation audiovisuelleetdrréalistion
 3. Ecole Supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci
 4. Eurecom Sophia Antipolis
 5. Groupe école Supérieure de commerce ChambérySavoie
 6. Institut International de Multimédia Léonard de Vinci