Menu

اطلاعیه در خصوص صدور المثنی ارزشنامه

اطلاعیه در خصوص صدور المثنی ارزشنامه


 

از تاریخ 1398/05/07 برای دانش آموختگانی که ارزشنامه آن ها مفقود شده است المثنی صادر نمی گردد، و صرفاً تاییدیه تحصیلی با ارایه مدارک ذیل صادر می گردد.

1- روگرفت شناسنامه و کارت ملی.

2- نشر آگهی مطابق نمونه زیر توسط متقاضی در یکی از جراید کثیر النتشار.

3- تسلیم روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به کارشناس مربوط به کشور محل تحصیل در اداره کل دانش آموختگان.

متن آگهی فقدان

خانم/آقای                      فرزند                    دارای شناسنامه شماره                   و کد ملی                   صادره از          متولد سال          اظهار دارد که:ارزشنامه دایم ایشان به شماره           مورخ          مفقود گردیده و به موجب این آگهی ارزشنامه مذکور باطل اعلام می گردد. از یابنده خواهشمند است مدرک یاد شده را به اداره کل امور دانش آموختگان ساز مان امور دانشجویان تسلیم نماید.

کاربرگ تقاضای صدور تأییدیه تحصیلی


/ دسته: اطلاعیه ها
چاپ
3153 به این مطلب امتیاز دهید:
3/8

لطفا برای ارسال نظر وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید