اطلاعیه های مهم
1402/3/23

مقالات علمی - پژوهشی

کلیه مقالات علمی - پژوهشی لازم است واجد شرایط زیر باشند:

الف- دانش آموخته موُلف اصلی آنها باشد. (دانش آموخته موُلف اول و یا نویسنده مکاتبه کننده (Corresponding Author) باشد).

ب- در مقاله چاپ شده توسط دانشجو (پس از فراغت از تحصیل) لازم است نام استاد (ان) راهنما و مشاور بعنوان نویسنده در مقاله ذکر شده باشد در غیر اینصورت تخلف پژوهشی است و مقاله مورد قبول نمی باشد.

ج- موضوع و محتوای آنها، هماهنگ با پایان نامه تحصیلی یا رساله دکتری باشد.

د- به تشخیص کمیسیون ذی ربط ارزشیابی مدارک، در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه بین المللی معتبر منتشر شده باشد.