اطلاعیه های مهم
1402/3/23

اطلاعيه ضرورت چاپ مقالات در نشريات معتبر

اطلاعيه ضرورت چاپ مقالات در نشريات معتبر

بدينوسيله به آگاهي مي‌رساند از اين پس، كليه دانش‌آموختگاني كه طبق ضوابط، جهت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي ملزم به ارائه مقاله ميباشند، بايد نسخ چاپ شده مقالات در نشريات علمي پژوهشي معتبر خارجي را در هنگام تشكيل پرونده ارائه دهند (يادآور ميگردد فهرست نشريات خارجي معتبر به همراه ضوابط مربوط به مقالات در پايگاه اطلاع‌رساني اين اداره كل به نشاني grad.saorg.ir قابل مشاهده است).

در خصوص نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي، ارائه گواهي پذيرش قطعي مقاله (با ذكر نوبت دقيق چاپ) كماكان جهت تشكيل پرونده امكان‌پذير است. بديهي است در صورت ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي اين دسته از متقاضيان، ارائه نسخه چاپ شده مقالات مذكور جهت صدور ارزشنامه ضروري است.