ضوابط و مقررات عمومي در ارزشيابي مدارك دانشگاه هاي خارج از كشور 

 

(براي ارزشيابي مداركي كه شروع دوره تحصيلي مربوط به آنها، بعد از اول ژانويه 2009باشد)

ماده 1:  در اين مجموعه، واژه ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به کار مي روند:

1-1- وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1-2- اداره كل: اداره كل اموردانش آموختگان وزارت.

1-3-  مؤسسه: هر يک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.

1-4-  ارزشيابي: تعيين ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات خارجي به مأخـذ يکـــي از مقاطع رسمي مورد تاييد وزارت.

1-5-  اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي مؤسسات خارجي.   

1-6-  مدت اقامت دانشجويي: مدت زماني كه متقاضي ارزشيابي رسماً به عنوان دانشجو در كشور محل تحصيل (به استناد گذرنامه) اقامت داشته باشد. خاتمه اقامت دانشجوئي در پايان دوره، تاريخ آخرين امتحان درسي و يا تاريخ انجام دفاعيه از پايان نامه/رساله منظور مي شود.

1-7- طول اسمي دوره: مدت زمان دوره بر اساس تقويم آموزشي رسمي موسسه (جدول 1).

 

جدول 1 (طول اسمي و حداقل مدت اقامت دانشجويي براي دوره هاي تحصيلي مختلف)

 

دوره تحصيلي

طول اسمي دوره (ماه)

حداقل مدت اقامت دانشجويي(ماه)

كارداني

24

18

كارشناسي سه ساله

36

27

كارشناسي چهارساله

48

36

كارشناسی ارشد ناپيوسته

24

18

كارشناسي ارشد پيوسته

60

45

دكتراي سه ساله

36

27

دكتراي چهارساله

48

36

ساير دوره ها

به تشخيص اداره كل

 

1-8- تحصيلات حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت اقامت دانشجويي حداقل به ميزان مندرج در جدول 1 باشد.

1-9- تحصيلات نيمه حضوري: تحصيلاتي که براي انجام آن، مدت اقامت دانشجويي كمتر از حداقل مدت اقامت (مندرج در جدول 1) و بيش از نصف طول اسمي باشد.

1-10- تحصيلات غيرحضوري:

        الف: تحصيلات مکاتبه اي1، از راه دور2، مجازي3، الکترونيکي4، مبتني بر اينترنت 5 و مانند آنها

        ب: تحصيلات با مدت اقامت دانشجويي کمتر از نصف طول اسمي دوره (مطابق جدول 1)

ماده 2: براي ارزشيابي مدارك، علاوه بر ضوابط و مقررات عمومي، رعايت ضوابط خاص هر كشور (مندرج در آدرس اينترنتي http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx ) نيز الزامي است.

ماده 3: مدارك دانشگاهي حاصل از  تحصيلات نيمه حضوري در هيچيك از انواع دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد  قابل ارزشيابي نيست.

تبصره- مدارک دانشگاهی حاصل از تحصيلات نيمه حضوری در مقطع دکتری چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از 1/3/2011 باشد قابل ارزشيابی نيست.

     3-1-  شرايط لازم براي بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي ناشي از تحصيلات نيمه حضوري در مقطع دكتري (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از1/3/2011 باشد) :

         الف) داشتن استاد راهنماي داخلي (از اساتيدي كه در دانشگاه هاي دولتي داخل كشور مجاز به داشتن دانشجوي دكتري مي باشند) از ابتداي تحصيل با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه. پرداخت هزينه هاي مربوط (به تشخيص دانشگاه) به عهده دانشجو است.

          ب) احراز توانمندي هاي علمي- پژوهشي و حرفه اي متقاضي (از طريق اخذ آزمون، مصاحبه، برگزاري جلسه دفاعيه، بررسي رساله، درخواست مقاله* و يا بررسي نتايج عملي و قابليتهاي حرفه اي).

  * هر مقاله بايد داراي شرايط ذيل باشد:

ü     در نشريات معتبر علمي- پژوهشي و با نمايه بين المللي به چاپ رسيده باشد (مقالات ارائه شده در كنفرانس ها- هرچند كه نمايه (Index) بين المللي داشته باشند- احصاء نمي شود).

ü     دانش آموخته مؤلف اصلي آن باشد.

ü     موضوع آن، هم راستا با رساله دكتري باشد. (مقالات توسط حداقل دو عضو هيأت علمي متخصص در رشته مربوط بررسي و تأليف آنها توسط متقاضي احراز خواهد گرديد.)

3-2-  ارزشيابي كليه مدارك تحصيلي مقطع دكتري سه ساله (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از ژانويه 2009 باشد) كه حداقل مدت اقامت دانشجويي آنها در تحصيلات حضوري كمتر از 27 ماه و حداقل 21 ماه و در تحصيلات نيمه حضوري كمتر از 18 ماه و حداقل مدت 12 ماه باشد در صورت رعايت ساير ضوابط و مقررات (اعم از داشتن استاد راهنماي داخلي، مقاله ، بررسي هاي كيفي) به شرط تأمين شرايط ذيل (مشروط به آنكه ثبت نام و نظام آموزشي تحصيلات خارجي آنان تمام وقت و حضوري باشد) امكانپذير است.

3 ـ2ـ1ـ به ازاي هر سه ماه اقامت كمتر در محل تحصيل ارائه يك مقاله وفق بند 3-1- ب در حوزه تخصصي رشته مربوط.

3ـ2ـ1ـ1ـ سقف مقالات، حداكثر دو مقاله براي حداكثر شش ماه ارفاق براي حداقل مدت اقامت دانشجويي قابل محاسبه است.

3ـ2ـ1ـ2ـ مقالات اشاره شده در بند 3-2-1 علاوه بر مقالات موردنياز جهت ارزشيابی مدارک تحصيلی مقطع دکتری حوزه کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسيای ميانه يا مدارک تحصيلی دکتری با بررسی کيفی می باشد.

3ـ2ـ1ـ3ـ درج عبارت نيمه حضوري در ارزشنامه هاي مربوط به تحصيلات نيمه حضوري ضروري است.

3ـ2ـ1ـ4 در صورت داشتن ساير فعاليت هاي علمي در رشته تخصصي مربوط كسب امتياز حداقل60% از مجموع ماده 2 آيين نامه ارتقاء به شرح ذيل مي تواند جايگزين صرفاً يك مقاله براي كسر حداكثر سه ماه اقامت دانشجويي گردد.

·       اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج از كشور 25 امتياز.

·    هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره در نشريات علمي ـ پژوهشي معتبر داخلي و خارجي 20 امتياز.

·    هر مقاله مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشره در نشريات علمي ـ ترويجي معتبر داخلي 10 امتياز.

·    هر مقاله كامل مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي منتشرة مجموعة مقالات كنفرانس‌هاي علمي معتبر داخلي و خارجي 5 امتياز.

·       تأليف يا تصنيف هر كتاب با موضوع مرتبط با حوزه تخصصي رشته تحصيلي مقطع دكتري 40 امتياز.

تبصره ـ مفاد بند 3-2- براي دوره هاي دكتري بالاتر از سه سال نيز قابل اجراء است.

 

3ـ3ـ مدت اقامت دانشجويي براي تحصيل به صورت حضوري در دورة ‌كارشناسي ارشد در كشور محل تحصيل مي تواند حسب تشخيص كميسيون با بررسي كيفي، بيش از دو سوم طول اسمي دوره مذكور برابر جدول شماره يک  باشد.

 

ماده 4 : مدارك دانشگاهي حاصل از  تحصيلات غير حضوري در هيچيك از انواع دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري  قابل ارزشيابي نيست.

ماده 5 : ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي تحت عناوين "حضوري" و "نـيـمــه حـضــوري" (صرفاً براي مقطع دكتري و مطابق با ماده 3) انجام      مي شود.  درج عبارت "نيمه حضوري" در ارزشنامه هاي مربوط ضروري است.

تبصره: مدت اقامت دانشجويي جانبازان 50% به بالا مقطع دکتری سه ساله (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از اول ژانويه 2009 باشد) در صورت رعايت ساير ضوابط و مقررات (داشتن مقاله يا ساير موارد بررسی های کيفی) به صورت ذيل (مشروط به آنکه ثبت نام و نظام آموزشی تحصيلات خارجی تمام وقت و حضوری باشد) قابل ارزشيابی است.

      الف: مدت اقامت دانشجويي جانبازان 50% به بالا برای تحصيل به صورت حضوری در دوره دکتری سه ساله در کشور محل تحصيل بايد به استناد گذرنامه بيش از دو سوم طول اسمی دوره برابر جدول ذيل باشد.

      ب: مدت اقامت دانشجويي جانبازان 50% به بالا برای تحصيل به صورت نيمه حضوری در دوره دکتری سه ساله در کشور محل تحصيل بايد به استناد گذرنامه بين يک سوم الی دو سوم طول اسمی دوره (به شرط داشتن استاد راهنمای داخلی، مقاله و بررسی کيفی) برابر جدول بالا باشد.

ماده 6 : اعتبار علمي مؤسسات (و نيز شعب آنان در ساير کشورها) بر مبناي نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور (هاي) متبوع و نظر کارشناسي ادارة کل تعيين مي گردد.

مـاده 7 :  مدارک تحصيلي با توجه به مدارک پيش نياز به شرح ذيل ارزشيابي مي شوند.

  7-1- مدارک تحصيلي خارجي در سطح اولين مدرک دانشگاهی (نظير کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پيوسته) که منحصراً از مؤسسات مـعـتـبـــر اخـــذ شده باشند با ارائه مدرک پيش دانشگاهی يا معادل ديپلم دوازده ساله تحصيلات متوسطه قابــل  ارزشيابي خواهند بود.

  7-2- مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي ارشد يا دکتري از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلي قبلي اخذ شده اند بر اساس نظر مدير کل امــور دانش آموختگان، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي وبا توجه به نظام آموزشي متعارف درمؤسسه محل تحصيل، فاصله زماني شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل با رعايت كامل ماده 3 و درصورت لزوم با ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي و حرفه اي قابل ارزشيابي خواهند بود.

  7-3 مدارک دانشگاهی حاصل از دوره پيوسته کارشناسی به دکتری از نوع By Research که تاريخ شروع به تحصيل آن پس از 1/3/2011 باشد، صرفاً به ماخذ دکترای پژوهشی قابل بررسی و ارزشيابی است. (اين مصوبه ناظر بر تحصيلات دوره دکتری پيوسته کليه کشورها به جز کشور انگلستان می باشد.)

 

  7-4 مدارک تحصيلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل بعد از سپتامبر 2010 باشد) قابل بررسی و ارزشيابی نيست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشيابی است.

تبصره: کسانی که دارای مدرک کارشناسی با درجه First Class Honours   (ممتاز) می باشند، در صورتی که به علت ممتاز بودن به صورت مستقيم بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد وارد دوره دکتری (چنانچه شروع به تحصيل بعد از سپتامبر 2010 باشد) شوند مدرک دکتری آنان به شرط بررسی کيفی، شامل ارزيابی توانمندی های علمی، پژوهشی و حرفه ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، درخواست مقاله و يا بررسی نتايج علمی و قابليت های حرفه ای) و رعايت ساير ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشيابی است.

  7-5- در مورد نحوه ارزشيابی مدارک دو مقطع تحصيلی بدين ترتيب که مدرک مقطع قبلی از دانشگاهی اخذ شده که آن دانشگاه از نظر مرجع قانونی ذيربط در کشور متبوع معتبر نباشد اما مدرک مقطع بالاتر از دانشگاه معتبر اخذ شده باشد، مدارک مقاطع بالاتر نيز با توجه به عدم رعايت سير تحصيلی دانشگاهی، چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از 1/3/2011 باشد، غير قابل ارزشيابی است.

  7-6- در مورد نحوه ارزشيابی مدارک دو مقطع تحصيلی بدين ترتيب که مدرک مقطع قبلی از دانشگاهی اخذ شده که آن دانشگاه از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر نباشد اما مدرک مقطع بالاتر از دانشگاه معتبر اخذ شده باشد، مدارک مقاطع بالاتر نيز با توجه به عدم رعايت سير تحصيلی دانشگاهی، چنانچه تاريخ شروع به تحصيل پس از 1/1/2012 باشد، غير قابل ارزشيابی است.

  7-7- در مورد آن دسته از دانش آموختگاني که با مدرک داراي ارزش استخدامي و يــــــا معادل، در يكي از مؤسسات معتبر (گروه يک) ادامه تحصيل داده و مدرک بالاتر اخذ نمايند (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل از 1/12/2009 به بعد باشد)، مدرک مورد نظر به مأخــــذ مقطع مربوط به شرط بررسی کيفی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعيه، بررسی پايان نامه و رساله، درخواست مقاله و يا بررسی نتايج عملی و قابليت های حرفه ای حسب تشخيص کميسيون ارزشيابی) قابل بررسی و ارزشيابي است.

ماده 8 : دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه های خارج از کشور (چنانچه شروع به تحصيل پس از 2011/3/1- برابر 89/12/10- باشد) بايد کليه فعاليت های آموزشی و پژوهشی خود را در دوره و رشته مربوط (شامل دروس، جمع آوری داده ها، آزمايش ها و موضوع تحقيقات) در کشور محل تحصيل  انجام دهند تا انتقال فناوری همه جانبه و به طور کامل انجام پذيرد.

         8-1 انتخاب موضوع تحقيقات در خصوص مسائل مرتبط با داخل کشور منوط به داشتن يک استاد راهنما و نيز يک استاد مشاور (هردو از اساتيد دانشگاه های داخل کشور و مجاز به داشتن دانشجوی دکتری) از ابتدای تحصيل و با تائيد معاونت آموزشی دانشگاه می باشد. پرداخت هزينه های مربوط (به تشخيص دانشگاه) به عهده دانشجو است.

ماده 9 :  مدارک تحصيلي مربوط به برخي رشته هاي هنري، صنعتي و مانند آنها که علاوه بر دروس نظري، مهارتهاي حرفه اي خاصي نيز از سوي مؤسسه محل تحصيل به دانشجويان ارائه مي شود، مشروط به اعتبار مؤسسه، بر اساس ضوابطي که به تصويب شوراي ارزشيابي خواهد رسيد به مأخذ يکي از مقاطع رسمي با قيـد واژة "حرفه اي" قابل ارزشيابي خواهد بود.

ماده 10 : حذف واژه "معادل " از مدارک مربوط به مقاطع کارشناسي و بالاتر که قبلاً ارزشيابي شده اند، در صورت تکميل مقطع بالاتر در مؤسسه معتبر و دريافت مدرک نهائي و يا کسب حداقل هشتاد درصد نـمـره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون ورودي مقطع بالاتر در داخل کشور امکان پذير است.

 

       10-1-  حذف واژه "معادل" آن دسته از مدارک تحصيلات خارجي کـــه قـبــلاً بـه مــأخـــــذ "معادل کارشناسي" ارزشيابي شده حسب درخواست متقاضي با رعايـت دو شرط زيـــــر نيز قابل بررسي است.

-  مدرک مورد نظر در سطح کارشناسي باشد.

-  طول دوره حداقل چهار سال باشد.

ماده 11: تحصيلات ناتمام حسب ضوابط آموزشي مؤسسه محل تحصيل به صورت ذيل قابل ارزشـيـابـــــــي خواهد بود.

    11-1- تحصيلات ناتمام دوره هاي کارشناسي، در صورت گذراندن حداقل پنجاه درصد واحدهاي درسي يا معادل آن در نظام آموزشي سالانه حداکثر به مأخذ "کــاردانـــي"  قابل ارزشيابي است.

   11-2- تحصيلات ناتمام دوره هاي" کارشناسي ارشد پيوسته " چنانچه متقاضـي دروس لازم درسطح کارشناسي را گذارنده باشد در صورت تاييد کميسيون و شورا حداکثر بــه مــأخـــذ "کارشناسي" قابل ارزشيابي است. 

ماده 12: ارزشيابي مدارک صادره از مؤسسات معتبر، بسته به کشور و مؤسسه محل تحصيل، نظام آموزشي،  طول و کيفيّت تحصيل، مي تواند حسب نظر مديرکل، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي از طريق ارزيابي توانمندي هاي علمي، پژوهشي و حرفه اي متقاضي (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاري جلسه دفاعيه، بررسي پايان نامه و رساله، درخواست مقاله و يا بررسي نتايج عملي و قابليتهـــاي حرفه اي) صورت پذيرد.

ماده 13: مدارک تحصيلات خارجي درچارچوب مقاطع رسمـــــي داخــــــل کـشــــور ارزشـيابــــــي مي شـــود.کميسيون هاي ارزشيابي در تعيين عنوان رشته تحصيلي، رشته و گرايش تحصيلات پيشين را نيز مد نظر قــرار مي دهند.

ماده 14: مدارک رشته هاي مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از کليه دانشگاه هاي معتبر خارجي که مورد تاييد وزارت متبوع باشند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  با بررسي کيفي جامع و دقيق برابر ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي قابل بررسي و ارزشيابي مي باشد. مدارک رشته زبان و ادبيات فارسی دوره دکتری از ساير کشورها و حتی شبه قاره و تاجيکستان و افغانستان (چنانچه تاريخ شروع به تحصيل از 1/12/2009 به بعد باشد) قابل بررسی و ارزشيابی نمی باشد.

ماده 15: ارزشيابي مدارک "زبان خارجي ثالث" بنابه تشخيص کميسيون و با بررسي کيفي انجام مي گردد.

ماده 16: مدارک دوره هاي شش ساله تحصيل دامپزشکی(MVM6 ) در صورت ارايه پايان نامـــه و گذراندن 220 واحد، "دکــتـــــراي عمومي حرفه اي دامپزشکي" و بدون ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي گــــــردد.

       ضمناً مدارک دوره هاي پنج ساله دامپزشکي با ارايه پايان نامه، "کارشناسي ارشد دامپزشکي" ارزشيابي مي شود.

ماده 17:  مدارک دوره (Doctor of Business Administration) DBA چنانچه متضمن دفاع از رساله بوده باشد به ماخذ دکتري و درغير اينصورت با ارائه حداقل يک مقاله کامل  (Full Paper) در زمينه رشته تحصيلي، که متقاضي مولف اصلي آن بوده و در نشريات معتبر داراي نمايه (Index) بين المللي چاپ شده باشد، به ماخذ دکتري قابل بررسي و ارزشيابي خواهد بود.

ماده 18: مدارک صادره از دانشگاه هايي که از نظر وزارت متبوع غيرمعتبر ولي از نظر "مرجع قانوني ذيربط" در کشور متبوع خود معتبر باشند به شرح ذيل چنانچه تاريخ شروع به تحصيل قبل از 1/1/2012 باشد، قابل بررسي و ارزشيابي مي باشند.

         الف) مدارک دوره هاي کارداني به شرط دارا بودن ديپلم کامل متوسطه از ايران يا کشور مربوط، با رعايت ساير ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي، به ماخذ کارداني قابل بررسي وارزشيابي است.

           ب) مدارک دوره هاي کارشناسي در صورت احراز هريک از شرايط ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات عمومي ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي، به ماخذ کارشناسي قابل بررسي و ارزشيابي است.

           ب-1) از طريق معرفي به يکي از دانشگاه هاي دولتي، غير انتفاعي، پيام نور و جامع علمي- کاربردي جهت تعيين سطح و تکميل واحد (درصورت ضرورت حداکثر تا 40 واحد از دروس اصلي و تخصصي با توجه به نظر دانشگاه پذيرنده).

           ب-2) قبولي در آزمون جامع مربوط به مدارک معادل کارشناسي توسط سازمان سنجش آموزش کشور.

           ب-3) شرکت در آزمون ورودي کارشناسي ارشد در داخل کشور و کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در رشته مربوط.

           ب-4) درصورت تمايل متقاضي، مدرک کارشناسي مورد نظر به ماخذ کارداني (يک مقطع پايين تر) قابل بررسي و ارزشيابي است.

اين مصوبه صرفاً ناظر به مدارک صادره از دانشگاه هايي است که از نظر مسئولين ذيربط در کشور خارجي مورد نظر (مانند وزارت علوم) به عنوان يک موسسه آموزش عالي معتبر شناسائي شده باشند.

ماده 19: بررسي و ارزشيابي مدارک مقطع دکتراي رشته هاي مربوط به زبان و ادبيات (عربي، روسي و ...) که بنابه ضوابط خاص ارزشيابی مدارک کشورهای مربوط نيازمند انتشار مقاله در نشريات داراي نمايه بين المللي است، مي تواند درقبال ارائه مقالات چاپ شده در نشريات علمي- پژوهشي معتبر در کشورهاي مربوط (کشورهاي عربي، روسيه و ...) انجام پذيرد.

ماده 20: هر گونه درخواست تجديد نظر و يا اعتراض در رابطه با عناوين اعطايي در ارزشيابي، صرفاً تا يک سال پس از صدور گواهي قابل بررسي است. صدور ارزشنامه طي اين مدت منوط به امضاي تعهدنامه مبني بر اعلام موافقت کتبي متقاضي با راي صادره و نيز پرداخت وجه مربوط به الصاق تمبر (به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصادي و دارائي) خواهد بود. بديهي است پس از صدور ارزشنامه هيچگونه اعتراضي قابل قبول نخواهد بود.

ماده 21: براي ارزشيابي، ارائه مدارک مندرج در تقاضانامه  و تکميل کاربرگه هاي مربوط  الزامي است.

 

1.      By Correspondence

2.       Distance Learning

3.       Virtual

4.      E-Learning

5.      Web-based

6.      Master of Veterinary Medicine